Korean Language

FACULTY OF LANGUAGE AND CULTURE

Korean Language

Overview of the Korean Language

As a member of a university with a focus on digital education, students in the Korean Language program at CMC University benefit from high-quality learning services in a modern environment with a developing digital foundation.

The program ensures a systematic provision of specialized knowledge, fostering the development of skills and professional capabilities. Basic and advanced Korean language courses are taught in the initial stages of the program. Starting from the fourth semester, students are equipped with knowledge and skills through courses such as Korean linguistics, Korean studies, Korean language translation techniques, advanced Korean language translation, presentation skills, and job search in Korean, Korean corporate culture.

Students receive career guidance in the fifth semester and choose one of the two majors, Technology – Engineering or Business – Commerce, from the sixth semester onwards. Learners may undertake early internships at CMC’s Korean partner institutions and complete their final internship at CMC Corporation. Graduates have the opportunity to seek employment at CMC Corporation and partner companies such as Samsung SDS, CMC Global, among others.

Định hướng đào tạo

Korean Language Training Program

Đại cương

Lý luận chính trị và pháp luật

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Pháp luật đại cương

Toán và khoa học cơ bản

Kỹ năng mềm

 • Kỹ năng mềm và tư duy khởi nghiệp
 • Giáo dục thể chất
 • Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Cơ sở khối ngành

Các học phần bắt buộc

 • Cơ sở văn hóa Việt Nam   
 • Công nghệ số và ứng dụng
 • Dẫn luận ngôn ngữ
 • Đối chiếu ngôn ngữ và dịch thuật 
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học

Học phần tự chọn chung

 • Thương mại điện tử
 • Kinh doanh quốc tế
 • Nhập môn quản trị dự án
 • Tìm hiểu cộng đồng châu Á
Cơ sở ngành

Các học phần bắt buộc

 • Nhập môn tiếng Hàn 
 • Tiếng Hàn 1A 
 • Tiếng Hàn 1B 
 • Tiếng Hàn 2A
 • Tiếng Hàn 2B
 • Tiếng Hàn 3A
 • Tiếng Hàn 3B
 • Tiếng Hàn 4A
 • Tiếng Hàn 4B
 • Tiếng Hàn 5A 
 • Tiếng Hàn 5B 
 • Tiếng Hàn tổng hợp A 
 • Tiếng Hàn tổng hợp B

Các học phần tự chọn

 • Kỹ năng viết văn bản tiếng Hàn 
 • Kỹ năng thuyết trình tiếng Hàn
 • Nghe Nói tiếng Hàn nâng cao
 • Đọc Viết tiếng Hàn nâng cao
 • Hán tự trong tiếng Hàn
Chuyên ngành

Các học phần bắt buộc

 • Hàn Quốc học đại cương 
 • Lý thuyết Hàn ngữ hiện đại 
 • Giao tiếp liên văn hóa Hàn-Việt
 • Lý thuyết và kỹ năng nghiệp vụ biên phiên dịch
 • Thực hành Biên dịch Hàn Việt 
 • Thực hành Phiên dịch Hàn Việt 
 • Đàm thoại tiếng Hàn theo chủ đề 
 • Tiếng Hàn Kinh tế-Thương mại 
 • Tiếng Hàn Công nghệ-Kĩ thuật 

Các học phần tự chọn

 • Tiếng Hàn trong đàm phán thương mại
 • Tiếng Hàn trong dự án Công nghệ thông tin 
 • Tiếng Hàn Hành chính-văn phòng
 • Tiếng Hàn Du lịch-khách sạn 
 • Tiếng Hàn Báo chí-Truyền thông 
 • Tiếng Hàn Luật pháp
 • Biên dịch nâng cao 
 • Phiên dịch nâng cao
Thực tập nghề nghiệp và tốt nghiệp
 • Thực tập nghề nghiệp
 • Khóa luận tốt nghiệp

Knowledge, skills, and experience gained after graduation

Career Prospects: