Japanese Language

FACULTY OF LANGUAGE AND CULTURE

Japanese Language

Overview of the Japanese Language:

Under the Department of Language and Culture at CMC University, the Bachelor’s program in Japanese Language is designed to train high-quality human resources proficient in the Japanese language and equipped with knowledge and skills in the fields of science, technology, and business. Graduates are well-prepared to meet the labor market requirements during the era of international integration.

Định hướng đào tạo

Japanese Language Training Program

Đại cương

Lý luận chính trị và pháp luật

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Pháp luật đại cương

Toán và khoa học cơ bản

Kỹ năng mềm

 • Kỹ năng mềm và tư duy khởi nghiệp
 • Giáo dục thể chất
 • Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Cơ sở khối ngành

Các học phần bắt buộc

 • Cơ sở văn hóa Việt Nam   
 • Công nghệ số và ứng dụng
 • Dẫn luận ngôn ngữ
 • Đối chiếu ngôn ngữ và dịch thuật 
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học

Học phần tự chọn (Sinh viên chọn 06/12 tín chỉ)

 • Thương mại điện tử
 • Kinh doanh quốc tế
 • Nhập môn quản trị dự án
 • Tìm hiểu cộng đồng châu Á
Cơ sở ngành

Các học phần bắt buộc

 • Tiếng Nhật 1A
 • Tiếng Nhật 1B
 • Tiếng Nhật 2A
 • Tiếng Nhật 2B
 • Tiếng Nhật 3A
 • Tiếng Nhật 3B
 • Tiếng Nhật 4A
 • Tiếng Nhật 4B
 • Tiếng Nhật 5A
 • Tiếng Nhật 5B
 • Tiếng Nhật 6A
 • Tiếng Nhật 6B
 • Tiếng Nhật tổng hợp

Các học phần tự chọn (Sinh viên chọn 6/12 tín chỉ)

 • Văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản
 • Kỹ năng thực hành văn bản tiếng Nhật
 • Kỹ năng đàm thoại tiếng Nhật
 • Kỹ năng thuyết trình bằng tiếng Nhật
Chuyên ngành

Các học phần bắt buộc

 • Giao tiếp liên văn hóa
 • Lý thuyết và kỹ năng nghiệp vụ biên phiên dịch
 • Biên dịch Nhật – Việt 1
 • Phiên dịch Nhật – Việt 1
 • Biên dịch Nhật – Việt 2
 • Phiên dịch Nhật – Việt 2
 • Nhật ngữ học đại cương
 • Nhật Bản học đại cương

Các học phần tự chọn chuyên ngành (Sinh viên chọn 15/30 tín chỉ)

 • Tiếng Nhật Công nghệ thông tin
 • Tiếng Nhật Kinh doanh – Thương mại
 • Kỹ năng ứng tuyển và làm việc tại doanh nghiệp Nhật Bản
 • Tiếng Nhật trong dự án công nghệ thông tin
 • Biên phiên dịch tiếng Nhật chuyên ngành Công nghệ – Thông tin
 • Tiếng Nhật Du lịch – Khách sạn
 • Tiếng Nhật Hành chính – Văn phòng
 • Tiếng Nhật trong Luật pháp
 • Giao tiếp thương mại Nhật Bản
 • Biên phiên dịch tiếng Nhật chuyên ngành Kinh doanh – Thương mại
Thực tập nghề nghiệp và tốt nghiệp
 • Thực tập nghề nghiệp
 • Khóa luận tốt nghiệp

Knowledge, skills, and experience gained after graduation

Career Prospects: