Information Technology

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATION

Information Technology

Overview of the Information Technology Field

Information Technology is a field that studies systematic approaches to select, develop, apply, integrate, and manage secure computing technologies. In the academic year 2023-2024, the Information Technology (IT) program at CMC University focuses on training orientations in Systems and Integration; Computer Networking; Information Security; and Computer Engineering.

Training Orientation

Information Technology Training Program

Đại cương

Lý luận chính trị và pháp luật

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Pháp luật đại cương

Toán và khoa học cơ bản

 • Giải tích
 • Đại số tuyến tính
 • Xác suất thống kê

Kỹ năng mềm

 • Kỹ năng mềm và tư duy khởi nghiệp
 • Giáo dục thể chất
 • Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Cơ sở khối ngành

Các học phần bắt buộc

 • Toán rời rạc
 • Nhập môn Công nghệ thông tin – Truyền thông
 • Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 • Cơ sở lập trình
 • Cơ sở lập trình Web
 • Lập trình hướng đối tượng
 • Kiến trúc máy tính
 • Hệ điều hành
 • Cơ sở dữ liệu
 • Công nghệ phần mềm

Học phần tự chọn chung (Sinh viên chọn 03/6 tín chỉ)

 • Vật lý điện – điện tử
 • Lập trình Python
Cơ sở ngành

Các học phần bắt buộc

 • Pháp lý và Đạo đức nghề nghiệp
 • An toàn thông tin
 • Mạng máy tính và truyền thông
 • Quản lý dự án CNTT
 • Phân tích và thiết kế hệ thống
 • Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 • Giao diện và trải nghiệm người dùng
 • Lập trình C#
 • Công nghệ và lập trình WEB
 • Phát triển ứng dụng di động
 • Lập trình Java
 • Đồ án chuyên ngành
 • Triển khai phần mềm
 • Trí tuệ nhân tạo
 • Học máy và khai phá dữ liệu

Các học phần tự chọn (Sinh viên chọn 03/09 tín chỉ

 • Điện toán đám mây
 • Hệ thống số
 • Lý thuyết độ phức tạp

Các học phần tự chọn (Sinh viên chọn 02/06 tín chỉ)

 • Kỹ năng lập trình nâng cao
 • Chuẩn kỹ năng Công nghệ thông tin Nhật Bản
 • Chuẩn kỹ năng Công nghệ thông tin Hàn Quốc
Chuyên ngành

Các học phần tự chọn (Chọn 12 tín chỉ trong các nhóm sau)
Định hướng Kỹ thuật phần mềm

 • Yêu cầu phần mềm
 • Thiết kế và xây dựng phần mềm
 • Kiểm thử phần mềm
 • Lập trình game
 • Quản lý dịch vụ CNTT

Định hướng Điện toán đám mây

 • Bảo mật điện toán đám mây
 • Thiết kế và kiến trúc hệ thống đám mây
 • Quản lý hệ thống đám mây
 • Hệ thống máy tính phân tán và đám mây
 • Quản trị học

Định hướng An toàn thông tin

 • Mật mã và Blockchain
 • Bảo mật ứng dụng
 • Bảo mật mạng máy tính
 • An toàn dữ liệu
 • Quản trị học

Định hướng Kỹ thuật Máy tính

 • Cơ sở thiết kế máy tính
 • Lập trình hệ thống
 • Thiết kế Hệ thống nhúng
 • Nhập môn Điện tử số
 • Thiết kế để kiểm thử
 • Công cụ EDA cho thiết kế, kiểm chứng và mô phỏng
Thực tập nghề nghiệp và tốt nghiệp
 • Thực tập nghề nghiệp
 • Khóa luận tốt nghiệp

Knowledge, Skills, and Experience Gained After Completing the Program

The Information Technology (IT) training program is designed to develop a combination of knowledge, technical skills, and behavioral regulation to transform “know-what” into “know-how”. The primary focus of the program is on technology, closely linked to the goals of users in the context of an organization or enterprise. The IT training program provides foundational and modern core knowledge of the field, along with in-depth knowledge in one of four orientations: Systems and Integration; Computer Networking; Information Security; and Computer Engineering. The program offers a well-balanced and appropriate distribution between theory and practice.

The majority of the faculty are Ph.D. holders or higher, trained at leading institutions domestically or in advanced countries, with extensive experience in teaching and research, especially in applied research. Students learn in a modern environment, practicing and experiencing under the guidance of technology experts with deep expertise in developing and implementing practical applications at CMC Corporation.

The IT training program also equips learners with the necessary knowledge and skills to meet the requirements of the ITFE certification (Fundamental Information Technology Engineer).

Learners are capable of applying knowledge in selecting, designing, building, applying, integrating, and operating computer devices and systems for organizations and businesses. Corporation

Career Prospects: