Faculty and Experts

Faculty and Experts

Faculty and Experts of CMC University

CMC University is committed to building a faculty of highly qualified and experienced lecturers who are passionate about their profession. The faculty of the university have mostly studied, worked, and researched at top universities in the world, including the United States, the United Kingdom, Australia, Japan, South Korea, Poland, New Zealand, and top universities in Vietnam.

Hội đồng chuyên môn

GS. TS. Nguyễn Thanh Thủy

Ủy viên Hội đồng chuyên môn, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

GS. TS. Trần Thọ Đạt

Phó Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT, Trưởng khoa danh dự, Khoa Kinh doanh và Quản lý

PGS. TS. Nguyễn Long Giang

Ủy viên Hội đồng chuyên môn, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

ThS. Phùng Thị Kim Dung

Ủy viên Hội đồng chuyên môn, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa

ThS. Trần Quốc Trung

Ủy viên Hội đồng chuyên môn, Khoa Mỹ thuật và Thiết kế

TS. Đặng Minh Tuấn

Ủy viên Hội đồng chuyên môn, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

TS. Lê Thúc Dục

Phó Chủ tịch Hội đồng chuyên môn, Khoa Kinh doanh và Quản lý

TS. Lưu Tuấn Anh

Ủy viên Hội đồng chuyên môn, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa

TS. Thân Thị Mỹ Bình

Ủy viên Hội đồng chuyên môn, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa

Faculty of Information Technology and Communication

No member found

Faculty of Business and Management

No member found

Faculty of Languages and Cultures

No member found

Faculty of Fine Arts and Design

No member found