Business Administration

Business Administration FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT

Business Administration

Overview of the Business Administration Program

The Bachelor of Business Administration program at CMC University is designed and constructed to cultivate a high-quality human resource pool in the fields of science, economics, and innovative creativity for the nation. This program actively contributes to the development of a robust and resilient Vietnam, providing a lifelong learning environment.

Graduates of the Business Administration program apply fundamental and comprehensive knowledge of business management to practical professional settings, meeting the demands of the labor market in the context of domestic and global digital transformation and the digital economy.

In addition to a solid knowledge base within the scope of the Business Administration field, students are equipped with cognitive, practical skills, as well as qualities and a foundation of professional ethics; autonomy and responsibility; planning, coordination, and organizational skills for both learning and work. Business Administration students are trained in applying technology to business management practices, digital citizenship skills, global citizenship, as well as specialized language proficiency.

Especially from the second year onward, Business Administration students have the opportunity to choose specializations in Digital Business Administration, Digital Marketing, Logistics, and Supply Chain Management. The training program is designed to be engaging and innovative, incorporating modules that are closely aligned with current economic and technological developments, such as Digital Business Transformation and Innovative Management.

Training orientations

Business Administration Training Program

Đại cương

Lý luận chính trị và pháp luật

 • Triết học Mác – Lênin
 • Kinh tế chính trị Mác – Lênin
 • Chủ nghĩa xã hội khoa học
 • Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Luật kinh doanh

Toán và khoa học cơ bản

Các học phần bắt buộc

 • Toán kinh tế
 • Thống kê trong kinh tế và kinh doanh
 • Phương pháp nghiên cứu khoa học
 • Quản trị học đại cương
 • Ứng dụng máy tính dành cho doanh nghiệp
 • Tâm lý học trong kinh doanh
 • Đạo đức kinh doanh
 • Phân tích dữ liệu kinh doanh 1
 • Văn hóa doanh nghiệp
 • Hệ thống thông tin trong kinh doanh

Các học phần tự chọn tự do (chọn 2 môn)

 • Quản trị và lãnh đạo đa văn hóa
 • Lập trình trong phân tích kinh doanh
 • Phân tích dữ liệu kinh doanh 2
 • Giao tiếp trong kinh doanh
 • Marketing mạng xã hội
 • Thương mại điện tử
 • Hành vi tổ chức

Kỹ năng mềm

 • Kỹ năng mềm và tư duy khởi nghiệp
 • Giáo dục thể chất
 • Giáo dục Quốc phòng và An ninh
Cơ sở khối ngành
 • Kinh tế học vi mô
 • Kinh tế học vĩ mô
 • Nguyên lý kế toán
 • Nhập môn tài chính
 • Nhập môn marketing
 • Kinh doanh quốc tế
Cơ sở ngành

Các học phần bắt buộc

 • Quản trị vận hành
 • Quản trị nguồn nhân lực
 • Quản trị tài chính
 • Quản trị chiến lược
 • Quản trị dự án

Các học phần tự chọn tự do (chọn 3 môn)

 • Phân tích báo cáo tài chính
 • Chuẩn mực kiểm toán quốc tế
 • Kỹ thuật tài chính thực hành
 • Thuế doanh nghiệp
 • Truyền thông marketing
 • Hành vi khách hàng
 • Trực quan hóa dữ liệu thị trường
 • Thanh toán trong thương mại quốc tế
 • Nghiệp vụ xuất nhập khẩu
 • Mô hình tài chính
 • Kinh tế lượng
Chuyên ngành

Các học phần tự chọn bắt buộc (sinh viên lựa chọn định hướng)

Định hướng Tài chính – Kế toán

 • Kế toán tài chính
 • Kế toán quản trị
 • Kiểm toán căn bản
 • Tài chính quốc tế
 • Quản trị rủi ro

Định hướng Quản trị kinh doanh số

 • Mô hình kinh doanh số
 • Kho dữ liệu kinh doanh
 • Hoạch định tài nguyên doanh nghiệp
 • Quản trị thay đổi và đổi mới
 • Chuyển đổi số trong kinh doanh

Định hướng Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

 • Nhập môn logistics và quản lý chuỗi cung ứng
 • Vận tải đa phương thức
 • Quản lý kho hàng và phân phối
 • Quản trị mua hàng
 • Phân tích chuỗi cung ứng
Thực tập nghề nghiệp và tốt nghiệp
 • Thực tập nghề nghiệp
 • Khóa luận tốt nghiệp

Knowledge, skills, and experience gained after graduation

Career Prospects: