ThS. Trần Thị Yến

- Thạc sỹ tại Đại học Aston, UK
- Cử nhân tại Đại học Kinh tế Quốc dân