Đề cương chương trình đào tạo

STT TÊN NGÀNH ĐÀO TẠO MÃ CẤP IV – MOET ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ CƯƠNG
Công nghệ Thông tin

Information Technology

7480201 Kỹ thuật Phần mềm / Software Engineering  

CLICK HERE

Mạng Máy tính / Computer Networks
An toàn Thông tin / Cyber Security
Khoa học Máy tính

Computer Science

7480101 Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu / AI and Data Science  

 

CLICK HERE

Hệ thống Thông tin / Information Systems
Điện toán Đám mây / Cloud Computing
Kỹ thuật Máy tính và Viễn thông

Computer Engineering and Telecommunications

(7520208 TĐ–

Thí điểm)

Kỹ thuật Máy tính / Computer Engineering  

 

CLICK HERE

Kỹ thuật Viễn thông / Telecommunications Engineering
Hệ thống Nhúng / Embedded Systems
2. Thiết kế Đồ họa

Graphic Design

7210403 Thiết kế Đồ họa / Graphic Design CLICK HERE
3. Quản trị Kinh doanh

Business Administration

7340101 Quản trị Kinh doanh Số / Digital Business Administration CLICK HERE
Marketing Số / Digital Marketing
Quản trị Chuỗi Cung ứng Thông minh / Smart Supply Chain Management
Khởi nghiệp và Đổi mới Sáng tạo Số / Digital Innovation and Entrepreneurship
4. Ngôn ngữ Nhật

Japanese Language

7220209 Tiếng Nhật trong Công nghệ – Kỹ thuật / Japanese Language in E&T  

CLICK HERE

Tiếng Nhật trong Kinh doanh – Thương mại / Japanese Language in B&T
Ngôn ngữ Hàn Quốc

Korean Language

7220210 Tiếng Hàn trong Công nghệ – Kỹ thuật / Korean Language in E&T  

CLICK HERE

Tiếng Hàn trong Kinh doanh – Thương mại / Korea Language in B&T