Đề án mở ngành đào tạo

Đề án mở ngành đào tạo

STT TÊN NGÀNH ĐÀO TẠO MÃ CẤP IV – MOET CHUYÊN NGÀNH ĐỀ ÁN MỞ NGÀNH
Công nghệ Thông tin

Information Technology

7480201 Kỹ thuật Phần mềm / Software Engineering  

CLICK HERE

An toàn Thông tin / Cyber Security
Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Dữ liệu / AI and Data Science
Hệ thống Thông tin / Information Systems
Kỹ thuật Máy tính / Computer Engineering
Mạng Máy tính / Computer Netwworks
2. Quản trị Kinh doanh

Business Administration

7340101 Quản trị Kinh doanh Số / Digital Business Administration CLICK HERE
Marketing Số / Digital Marketing
Quản trị Chuỗi Cung ứng Thông minh / Smart Supply Chain Management
3. Ngôn ngữ Nhật

Japanese Language

7220209 Tiếng Nhật trong Công nghệ – Kỹ thuật / Japanese Language in E&T  

CLICK HERE

Tiếng Nhật trong Kinh doanh – Thương mại / Japanese Language in B&T
Ngôn ngữ Hàn Quốc

Korean Language

7220210 Tiếng Hàn trong Công nghệ – Kỹ thuật / Korean Language in E&T  

CLICK HERE

Tiếng Hàn trong Kinh doanh – Thương mại / Korea Language in B&T
4. Thiết kế Đồ họa

Graphic Design

7210403 Thiết kế Đồ họa / Graphic Design CLICK HERE