Lê Duy Khánh

Lê Duy Khánh
Faculty
Office

Quá trình đào tạo

 • Đại học tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà nội

Chuyên ngành: Vật lý

Năm tốt nghiệp: 1998

 • Thạc sĩ tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà nội

Chuyên ngành: Vật lý

Năm cấp bằng: 2005

 • Tiến sĩ tại Trường Đại học Ajou, Hàn Quốc

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện và máy tính

Năm cấp bằng: 2015

Tên luận án: Chế tạo thiết bị cộng hưởng cho các chuyển mạch quang sử dụng vật liệu As2S3

Quá trình công tác

 • Từ 2001 – 2007: Tham gia giảng dạy thực nghiệm Vật lý Đại cương và đề tài nghiên cứu khoa học tại Khoa Vật lý-Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội        
 • Từ 2007 – 2014: Nghiên cứu sinh, tham gia các dự án, đề tài ứng dụng - Trường Đại học Ajou, Hàn Quốc        

Đề tài khoa học/Công trình khoa học

 • Chế tạo và nghiên cứu tính chất của các vật liệu bán dẫn cấu trúc nano trên cơ sở các hợp chất II-VI (ZnO, ZnS, CdS), các oxit kim loại (ZnO, SnO2, In2O3) và Bi2Te3 (2004 – 2005)
 • The origin of the near band edge luminescence in ZnO:In films (2003) - VNU. Journal of Science, Mathematics- Physics T.XIX, No 4- 2003, pp.13-18
 • Preparation and properties of SnO2 nanowire (2004) - VNU. Journal of Science, Mathematics –Physics, T.XX, No3AP, pp. 14 –16. 2004
 • Fabrication and characterization of ZnO nanorods (2004) VNU. Journal of Science, Mathematics- Physics, T.XX, No3AP, 2004, pp.17 –19
 • Physics properties of the films SnO2: Sb recevied by sol-gel method (2006) - VNU. Journal of Science, Mathematics –Physics, T.XXII, No2AP, pp 32- 35.
 • Band-edge photoluminescence in nanocrystalline ZnO:In films prepared by electrostatic spray deposition (2006) - Applied Surface Science, Volume 252, Issue 8, 15 February 2006, pp. 2770-2775
 • SnO2 nanowires structures synthesized by thermal evaporation method (2008) - Journal of the Korean Physical Society, Vol. 52, No. 5, May 2008, pp. 1689 -1692
 • Loss effect analysis in optical delay lines based on two coupled resonators (2014) - Microwave Opt. Technol. Lett. 56 2984-2987
 • Ultra broadband absorption of SPPs enhanced dual grating thin film CIGS solar cell enabled by particle swarm optimization (2014) - J. Opt. Soc. Korea 18 (5) 429-435 (2014). The origin of the near band edge luminescence in ZnO:In films. 2003  Journal of Science, Mathematics- Physics T.XIX, No 4- 2003, pp.13-18.
 • Preparation and properties of SnO2 nanowire (2004) - VNU. Journal of Science, Mathematics –Physics, T.XX, No3AP, pp. 14 –16. 2004
 • Fabrication and characterization of ZnO nanorods (2004) - VNU. Journal of Science, Mathematics- Physics, T.XX, No3AP, 2004, pp.17 –19
 • Physics properties of the films SnO2: Sb recevied by sol-gel method (2006) - VNU. Journal of Science, Mathematics –Physics, T.XXII, No2AP, pp 32- 35.
 • Band-edge photoluminescence in nanocrystalline ZnO:In films prepared by electrostatic spray deposition (2006) - Applied Surface Science, Volume 252, Issue 8, 15 February 2006, pp. 2770-2775
 • SnO2 nanowires structures synthesized by thermal evaporation method (2008) - Journal of the Korean Physical Society, Vol. 52, No. 5, May 2008, pp. 1689 -1692
 • Loss effect analysis in optical delay lines based on two coupled resonator (2014) - Microwave Opt. Technol. Lett. 56 2984-2987
 • Ultra broadband absorption of SPPs enhanced dual grating thin film CIGS solar cell enabled by particle swarm optimization (2014) - J. Opt. Soc. Korea 18 (5) 429-435 (2014)