Báo cáo ba công khai

Báo cáo ba công khai

Báo cáo Ba công khai, năm học 2023-2024

TT Nội dung ba công khai Chi tiết
1 Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm 2023-2024 Xem chi tiết
2 Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2023-2024 Xem chi tiết
3 Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2023-2024 Xem chi tiết
4 Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2023-2024 Xem chi tiết

Báo cáo Ba công khai, năm học 2022-2023

TT Nội dung ba công khai Chi tiết
1 Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm 2022-2023 Xem chi tiết
2 Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2022-2023 Xem chi tiết
3 Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2022-2023 Xem chi tiết
4 Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2022-2023 Xem chi tiết
5 Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2022-2023 Xem chi tiết

Báo cáo Ba công khai, năm học 2021-2022

TT Nội dung ba công khai Chi tiết
1 Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm 2021-2022 Xem chi tiết
2 Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2021-2022 Xem chi tiết
3 Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2021-2022 Xem chi tiết
4 Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2021-2022 Xem chi tiết
5 Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2021-2022 Xem chi tiết

Báo cáo Ba công khai, năm học 2020-2021

TT Nội dung ba công khai Chi tiết
1 Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm 2020-2021 Xem chi tiết
2 Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021 Xem chi tiết
3 Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021 Xem chi tiết
4 Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021 Xem chi tiết
5 Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2020-2021 Xem chi tiết