Báo cáo ba công khai

Năm 2021 – 2022

Stt Nội dung ba công khai Chi tiết
1 (Năm học 2021_2022)_Biểu mẫu 17 CLICK HERE
2 (Năm học 2021_2022)_Biểu mẫu 18 CLICK HERE
3 (Năm học 2021_2022)_Biểu mẫu 19 CLICK HERE
4 (Năm học 2021_2022)_Biểu mẫu 20 CLICK HERE
4 (Năm học 2021_2022)_Biểu mẫu 21 CLICK HERE